Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 883948 odwiedzin
:)
Informacje - ZAPYTANIA OFERTOWE
RAZEM: 1   
Zapraszamy do złóżeniua oferty na wykonanie chodnika z kostki brukowej
19.04.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE

Podstawa prawna:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000
euro i dlatego, zgodnie z art. 4 kpt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych, w postępowaniu nie stosuje się ww. ustawy.

ZAMAWIAJĄCY:
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
Al. Jana Pawła II 20
05 – 250 Radzymin
NIP:125 – 05 – 59 – 430
e-mail: biuro@rokisradzymin.pl

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami o powierzchni 270 m2 obok boiska sportowego ROKIS w Radzyminie przy ul. Wołomińskiej 3 zgodnie ze specyfikacją poniżej.

I Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika z kostki brukowej na długości 140 metrów o szerokości 1,5 m wraz z obrzeżami o powierzchni 270 m2 obok boiska sportowego ROKIS w Radzyminie przy ul. Wołomińskiej 3.
Termin wykonania zamówienia: 30.06.2021 r.

Zakres prac:

1. Wykorytowanie podłoża na odcinku 140 metrów
2. ustawienie obrzeży
3. wykonanie podsypki żwirowej o grubości 8 cm
4. wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm
5. ułożenie kostki

Wszystkie materiały zapewnia Zamawiający.

Wykonawca udzieli 24-miesięcznj gwarancji na całość zamówienia, licząc od dnia odbioru zamówienia przez Zamawiającego.

II Zawartość oferty:
1. Cena brutto.
2. Szczegółowe dane kontaktowe oferenta
3. Listę zrealizowanych zamówień wraz z datą, kwotą oraz informacją o zamawiającym, zgodnie z zapisami punktu III.

Sposób oceny oferty:
1. Oferty zostaną ocenione wg kryterium: cena – 100 %

III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
1)     Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji min. 2 tożsamych zamówień co do rodzaju zamówienia na minimum 10 000 zł każde.


IV Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Kierownik Infrastruktury Sportowej ROKIS – Marek Zalewski
Tel. 600 466 106.

V Procedura - Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: biuro@rokisradzymin.pl, do dnia 26.04.2021 r.
2. 3. Formularz oferty musi być napisany w języku polskim, na maszynie lub komputerze
oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.
4. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, oferta (skan) powinna zawierać czytelny podpis i pieczęć oferenta lub jego pełnomocnika.
5. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w dn. 27.04.2021, w siedzibie ROKiS. Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona telefonicznie.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Marek Zalewski, Kierownik Infrastruktury Sportowej ROKIS, 600466106.

V Postanowienia końcowe:
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 2 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie.
2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najniższą cenę za wyłączność usługi.